Voto do electorado temporalmente no estranxeiro

AVISO IMPORTANTE: "A Xunta Electoral Central, en sesión do 27 de setembro do 2012, acordou ampliar- con carácter xeral, para todos os electores que exerzan o voto por correspondencia- o prazo para o depósito do sobre de votación nas Oficinas de Correos de toda España ata o día 18 de outubro, no horario habitual de funcionamento das devanditas Oficinas".

 

Electores

Deben reunir as seguintes características conxuntamente:

  • estar censados en Galicia e residir temporalmente no exterior, polo que non poden exercer o voto presencial
  • non poder exercer o voto por correo porque os trámites deben ser realizados polo/a propio/a elector/a, persoalmente, nas oficinas de Correos do territorio nacional
  • non estar inscritos no censo electoral de residentes ausentes (CERA) por non residir con carácter permanente no estranxeiro

Procedemento

Trátase dunha especialidade de voto por correo que se emite desde o estranxeiro logo da solicitude do/a interesado/a. O/A elector/a solicita á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral a remisión da documentación para exercer o seu dereito ao enderezo que indique. A solicitude debe formularse persoalmente nas oficinas consulares de carreira ou seccións consulares das embaixadas coma moi tarde, 25 días despois da convocatoria das eleccións (neste caso os trámites terán que realizarse entre o 29 de agosto o 22 de setembro).

Para iso, será requisito previo estar inscrito no rexistro de matrícula consular como non residente (ambas - solicitude e inscrición - poden realizarse no mesmo acto). O impreso de solicitude pode recollerse nos consulados e seccións consulares de embaixadas, así como descargarse da web do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación (www.maec.es).
Unha vez cuberta a solicitude, débese entregar persoalmente na oficina consular de carreira ou sección consular de embaixada, onde o/a elector/a será identificado/a mediante a exhibición do seu Documento Nacional de Identidade ou pasaporte español. O/A funcionario/a consular verificará a inscrición do/a elector/a no rexistro de matricula consular como non residente e a coincidencia da sinatura.

A Oficina do Censo Electoral realizará a correspondente anotación no censo, indicando que o/a elector/a votará por este procedemento e que non poderá votar persoalmente na mesa electoral o día da votación (co fin de evitar a duplicidade do voto). Así mesmo, a Oficina do Censo Electoral remitiralle a documentación por correo certificado e urxente ao/á elector/a ao domicilio indicado, non máis tarde do 1 de outubro, este prazo pode ampliarse ata o 9 de outubro, no caso de haber impugnación de candidatos.

A documentación que debe recibir o/a elector/a será:

  • folla explicativa
  • certificado de inscrición no censo
  • papeletas e sobre de votación
  • sobre dirixido á mesa electoral

O/A elector/a introducirá no sobre dirixido á mesa electoral o certificado de inscrición no censo e o sobre de votación coa papeleta elixida, e o remitirá por correo certificado antes do 18 de outubro.

Será indispensable para a validez do voto que conste claramente no sobre dirixido á mesa electoral un cuño ou outra inscrición oficial da oficina de correos do estado que certifique o cumprimento do requisito do envío do voto tres días antes de teren lugar as eleccións.

Temos dispoñibles as instrucións e o impreso de solicitude de voto dos/as electores/as temporalmente ausentes:

Tamén pode atopar máis información sobre a solicitude na páxina web do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación.

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Suxestións e queixas | Atendémolo/a | Aviso legal