Acreditación do dereito ao voto

O dereito de sufraxio pertence aos/ás maiores de idade que ostenten a condición de galegos/as e non estean comprendidos en ningún dos supostos previstos na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral sobre a privación do dereito de sufraxio. Para o seu exercicio é indispensable a súa inscrición no Censo Electoral vixente.

Para acreditar o dereito ao voto é necesario presentar ante os/as vogais e os/as interventores/as algún dos seguintes documentos:

  • documento Nacional de Identidade. Non serve o resgardo do Documento Nacional de Identidade en trámite, posto que nel non aparece a fotografía do/a elector/a
  • pasaporte con fotografía
  • permiso (carné) de conducir con fotografía

Non importa que estes documentos estean caducados pero teñen que ser os orixinais, non son válidas as fotocopias.

Se a pesar de mostrar estes documentos, aparecen dúbidas sobre a identidade do/a elector/a, a mesa, tendo en conta os documentos achegados e o testemuño que poidan presentar os/as electores/as presentes, decidirá por maioría dos seus membros.

A continuación, os/as vogais e interventores/as comprobarán que o/a elector/a figura inscrito/a na lista do censo electoral.

Se o/a elector/a non figura na lista do censo, só poderá votar na mesa se presenta algún destes documentos:

  • SENTENZA XUDICIAL que recoñeza o dereito do/a votante a estar inscrito/a no censo da mesa
  • CERTIFICACIÓN CENSUAL ESPECÍFICA DE ALTA, expedida pola Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral que o habilite para facer efectivo o seu dereito ao voto. Unha certificación censual é un medio polo que a cidadanía pode acreditar a súa inscrición no censo electoral vixente, nos exemplares certificados das listas do censo postos a disposición das mesas electorais. As certificacións censuais poden ser de dous tipos:
    • de alta no censo: refírese á cidadanía inscrita no censo electoral pero que non figura na lista certificada enviada á mesa
    • de corrección de erros materiais: ten por finalidade corrixir algún dos datos (nome, enderezo, etc.) dos/as votantes que están incluídos/as na lista certificada do censo enviada á mesa

As certificacións censuais específicas pódeas solicitar persoalmente o/a elector/a na Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral ata o mesmo día da votación e antes da hora de peche dos colexios electorais. Poden ser solicitadas por fax, a través do concello, e remitidas aos/ás interesados/as por este mesmo medio. Será válido para a votación tanto o orixinal da certificación censual específica como a recibida por fax a través do concello respectivo.

Os/As electores/as coñecerán o colexio electoral e a mesa na que lles corresponde votar, a través de dous medios: a páxina web da Oficina do Censo Electoral e mediante as tarxetas censuais que esta remite aos/ás electores/as.

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Suxestións e queixas | Atendémolo/a | Aviso legal